Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

miimi
Reposted fromFlau Flau viajanealicejones janealicejones
miimi
4397 e292 500
Reposted frommoai moai viamonjurka monjurka
miimi
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamonjurka monjurka
miimi
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamonjurka monjurka
miimi
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viamonjurka monjurka
miimi
Reposted frombluuu bluuu viaMargheRita86 MargheRita86
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viasurrealistyczna surrealistyczna
miimi
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viasurrealistyczna surrealistyczna
miimi
Reposted fromfelicka felicka viasurrealistyczna surrealistyczna
miimi
Z kim tak ci będzie źle jak ze mną. 
— Renata Przemyk
miimi
miimi

Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą, która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która zawsze pisze najczarniejsze scenariusze. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuacje dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze. 

Reposted fromloooool loooool viasurrealistyczna surrealistyczna
miimi
4104 8ac5 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaindisputabel indisputabel
miimi
2951 5cfb
Reposted fromoopsiak oopsiak viaMargheRita86 MargheRita86
3410 a7af 500
Reposted fromunco unco viaoll oll
miimi
8477 7e71
Reposted fromsilence89 silence89 viakissgirlmart kissgirlmart
miimi
4687 573d 500
miimi
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl