Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

miimi
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
miimi
5361 06f7
Reposted frombloodymonk bloodymonk viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
miimi
0147 ccb5
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
miimi
miimi
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

miimi
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawrajt wrajt
miimi
3737 cef8
9844 7ab9
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahepi hepi
miimi
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viahepi hepi
miimi
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viahepi hepi
miimi

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
miimi
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaolvide olvide
miimi
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaolvide olvide
miimi
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viairmelin irmelin
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl