Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

miimi
6042 1b99
Reposted fromlaters laters viatoniewszystko toniewszystko
miimi
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
miimi
miimi
2558 376b
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viatoniewszystko toniewszystko
miimi
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viatoniewszystko toniewszystko
miimi
Reposted fromdfw777 dfw777 viabrystol brystol
miimi
0585 9be9 500
Janusz Korczak
miimi
Reposted fromjasminum jasminum viatoniewszystko toniewszystko
miimi
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
miimi
2360 53f2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
miimi
and you are home
miimi
miimi
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
miimi
0002 9e9d
Reposted fromscorpix scorpix viatoniewszystko toniewszystko
miimi
miimi
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viatoniewszystko toniewszystko
miimi

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

Reposted fromnormajeane normajeane viatoniewszystko toniewszystko
miimi
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran "Madame Tussaud"
Reposted frommajkey majkey viatoniewszystko toniewszystko
miimi
miimi
8183 c59c
Reposted frommslexi mslexi viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl