Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

miimi
5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
miimi

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viawszystkodupa wszystkodupa
miimi
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
miimi
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
miimi
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
miimi
miimi
Reposted fromFlau Flau vialemkove lemkove
miimi
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus vialemkove lemkove
miimi

March 03 2019

miimi
2856 76d4 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
miimi
4484 67ed 500
Reposted fromaleander aleander viairmelin irmelin
miimi
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaphilomath philomath
miimi
2032 c0de 500
miimi
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaphilomath philomath
miimi
7984 0981
Reposted fromkarahippie karahippie viaszalony-virus szalony-virus
miimi
7795 1ec8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszalony-virus szalony-virus
miimi
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viaszalony-virus szalony-virus
miimi
miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl